قرائتی: در هر کشور دانشگاه بیشتر باشد، فساد هم بیشتر است

محسن قرائتی روحانی محافظه کار و رئیس ستاد اقامه نماز در ایران گفته است که در هر کشوری که دانشگاه بیشتری باشد، فساد در آن نیز بیشتر است. 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!