چپولان قُزمیت

به این ارقام منتشر شده توسط نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره نگاه کنید:

“طی ۵ ماه ابتدای سال جاری ١۵٫۷٠٠ خودروی خارجی به ارزش ٣۴١ میلیون دلار که ۷٨ درصد آن با ارز دولتی و سال گذشته ۴٠٫٠٠٠ دستگاه به ارزش ٨٣٠ میلیون دلار و ٨۶ درصد آن با ارز دولتی وارد شده.

در چهار ماه و نیم اول امسال ١۷ تا ٢۵ میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع در اختیار کسانی قرار گرفت که رانت اقتصادی حدود ٢۰ هزار میلیارد تومانی برایشان ایجاد شد.”

این روزها که تحریم خرید نفت و انتقال پول بدست مسلمین حاکم ایرانی کُش و ایران ویران کُن با ۳۴ سال “اقتصاد مال خر” و اختلاس های میلیارد دلاری دارد وارد فاز گزنده میشود، انساندوستی لابیگران نفت آلود، اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان همفکر دست آموز آنان گُل کرده.

البته همین نازنینان نو- اومانیست شده، زیاد نگران جنگ طلبی، غارت ثروت، توحش و فقر تحمیل شده به ایرانیان توسط نظام نکبت مسلمین نیستند که داغ و درفش و کهریزکی میکند، طبقه متوسط را از بین برده و باعث فقر سیاه و نیاز به کلیه و تن فروشی مرد و زن و کودک ایرانی شده، اصل در سایۀ ادای ضدیت با امپریالیسم و جنگ، جوش دادن “معامله بزرگ” است و بقای نکبت، مابقی منجمله حال و روز ایران و ایرانی اصلاً مطرح نیست.

تنها راه رهایی، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین، “اصلاح طلب” و غیره است و لا غیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!