احمدشهيد در گزارش سوم خود:ايران همچنان به نقض حقوق‌بشر ادامه مي‌دهد

احمد شهيد در گزارش تازه خود به ده‌ها مورد نقض حقوق‌‌بشر در ايران اشاره کرده است. گزارشگر سازمان ملل از مقامات ايرانی خواسته است که اعدام‌ها را متوقف و زندانيان سياسی و عقيدتی را هر چه زودتر آزاد کنند.

سومين گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل پيرامون وضعيت حقوق‌بشر در ايران منتشر شد. احمد شهيد در گزارش خود ۱۲۴ مورد نقض حقوق‌بشر را از بهمن ماه ۱۳۹۰ تا تير ۱۳۹۱ مستند کرده است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل از دولت ايران خواسته است که تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی را آزاد کند و از اجرای مجازات اعدام دست بردارد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!