آیا بهائیان میتواند در امور سیاسی دخالت کنند

سعید بهبهانی در برنامه روزانه خود در تلویزیون میهن در گفتگو با آقای فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهائیان به موضوع نمایندگان بهائی در پارلمان اروپا و سازمان ملل و اینکه بهائیان چرا نباید در سیاست دخالت کنند میپردازد

  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!