انواع سکس در ایران

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

خمیر مایه دکان شیشه گر سنگ است

در این ۳۴ سال که نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره سر کار بوده، برای جلوگیری از تماس عاطفی مرد و زن “نا محرم” همۀ هم و غمش را گذاشته روی حجاب اجباری، جدا سازی زن و مرد و ترویج اجارۀ ساعتی زن (صیغه) و دیگر از ایندست کارها.

خبر:

” رئیس اداره آموزش و پرورش تهران به دبیرستانی‌ها توصیه می‌کند که به ازدواج موقت اقدام کنند.

امروز بسیاری از جوانان ایرانی با انواع روش‌های آمیزش جنسی آشنا هستند و آنها را در عمل به کار می‌گیرند، موضوعی که دو دهه قبل کاملا غریب می‌نمود….

بسیاری از جوانان ایرانی، دیگر رابطه جنسی پیش از ازدواج را یک تابوی دست ‌نازدنی نمی‌دانند و آن را کاملا به‌هنجار تلقی می‌کنند. جوانان ایرانی، چه دختر و چه پسر، در سخن گفتن از امیال و روابط جنسی خود شرمنده نیستند و به صراحت به انتقاد از سنت‌ها و محدودیت‌های ایدئولوژیک می‌پردازند.”

مثل اینکه خدا خواسته و عدو سبب خیر شده.

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!