موشها و آدم ها

پرده تمدنش را کنار زدم

تا آبشاری از مرمر سپید نمایان شد.

دستهای زمخت و تیره رنگم

با هیجان سرگرم ستایش آن اعجاز شدند.

… چون حمله بربرها به شهر روم

رقص جاودانه آدمها در گرفت،

وحشیانه و با ماسک‌های رنگارنگ.

جادوگر پیر بر تنبک پوستی‌ می‌‌کوفت،

تا ساق سیمینش با زنگوله‌ها سمفونی بسازند.

… مثل آنشب، در بزم زولو ها

از تمدنش،

از بربریتم،

از تمام قبیله وحشی،

جدا ماندیم.

… به سبک موش های آزمایشگاه.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!