گزارشگران سازمان ملل: اعدام های شنبه در ایران متوقف شود

سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای از حکومت ایران خواستند اعدام یازده نفر را در روز شنبه متوقف کنند.

احمد شهید، کریستوف هینز و خوان مندز که به ترتیب گزارشگرهای ویژه سازمان ملل در امور ایران، اعدام های فراقانونی و شکنجه هستند، در بیانیه خود خواهان توقف اعدام سعید صادقی و ده نفر دیگر در ایران در روز شنبه سیزدهم اکتبر، بیست و دوم مهر شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!