پپسی نخورید پولش میره اسرائیل

آقا جان؛ خدا بسر شاهده این بیماری یهود ستیزی به اندازه ای در اعماق وجود برخی نفوذ کرده که برای تسلی درد نفرت کور، از تحریف وقایع مستند تاریخی گرفته تا حتی نام نوشابه گاز دار استفاده میکنند.

آقا جان؛ اکنون ٣۴ سال آزگار است که ایرانزمین افتاده دست مبتلایان به این بیماری و نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیرۀ جنگ طلب ایرانی کُش و ایران ویران کُن با کارگزارای غالباً مسخ شدگان شارلاتان علی شریعتی شده قبلۀ آمال ثلاثۀ خبیثۀ اسلامیست ها/ یهود ستیزان هار و چپولان همفکر دست آموز آنان.

آقا جان؛ تنها راه رهایی و پیشگیری از فاجعۀ جنگ، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره است و لا غیر.

تبریک

اطلاعات در مورد تاریخچه “کلمۀ” پپسی.

مطلب پتکین به انگلیسی در باره همین حاجی آقا دکتر در اینجا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!