سانسور پرس تی وی/پروپاگاندای مافیای حاکم را محکوم کنیم

به عنوان کسی که مدافع آزادی بیان بدون قید و شرط می باشد، تصمیم اتحادیه اروپا در رابطه با ممنوع کردن پخش برنامه های پرس تی وی ( پروپاگاندای مافیای حاکم در وطن به زبان انگلیسی) از ماهواره هات برد که به معنی سانسور می باشد بشدت محکوم کرده و هشدار می دهم که اینگونه رفتارهای ضد دموکراتیک، هر چه بیشتر آزادیهای شکننده در غرب را در معرض خطر قرار می دهد. دفاع از آزادی تنها از طریق گسترش آزادی ها و فرهنگ آزادی ممکن است و بکارگیری سانسور به هر بهانه ای گزارشگر اینست که سانسور گری که مانع جریان آزاد اطلاعات شده است، انتشار اطلاعاتی را برای موقعیت خود خطرناک می داند.

http://www.presstv.ir/detail.fa/266836.html

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!