انگلیس؛ هولوکاست ایرانیان + عکس

هولوکاست افسانه‌ای یهودیان:

در حالیکه رسانه های تحت کنترل یهودیان هر روزه به ذکر مصیبت هولوکاست خیالی ۶ میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم می پردازند، اما هیچ نامی از هولوکاست واقعی ٩ میلیون ایران در این رسانه‌های به اصطلاح بی‌طرف چیزی شنیده نمی‌شود. این در حالیست که اسناد متعدد تاریخی صحت وقوع هولوکاست در ایران را تایید می کند ولی حتی یک سند! در تایید افسانه هولوکاست یهودیان تا به امروز از سوی حامیان آن عرضه نشده است!”

طی سال های ١٩١۷ تا ١٩١٩ در حدود نیمی از جمعیت ایران قربانی مطامع کشورهای بزرگ و استعمارگر آن دوران شدند. اسناد این قتل عام قریب به ١٠ میلیون نفری همچنان در ردیف اسناد طبقه بندی شده و سری انگلستان قرار دارد و این کشور هنوز هم از انتشار آن ها ممانعت می کند.”

به عبارت دیگر؛ در حالیکه هولوکاست یهودیان افسانه است و فاقد حتی “یک سند”، هولوکاست واقعی ٩ میلیونی ایرانیان مستند ولی اسناد آن سرّی “طیقه بندی” و در دست انگلیسیها.

در طول ٣۴ سال حاکمیت نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره به کارگزاری چپولان مسخ شدۀ شارلاتان علی شریعتی، بیماری یهود ستیزی آنان برای ایران و ایرانی بسیار پر هزینه بوده و دارد اصرار به داشتن تسلیحات هسته ای کار را به فاجعه جنگ میکشاند.

باید پیش از آنکه دیر شود هرآنچه در توان داشت برای سرنگونی نظام نکبت جنگ طلب هزینه کرد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!