دنیای من

بیا به دنیای من پیوند
زمان را محو کن
مسافت را بشکن
زمین را بچرخان در کف دستت
ماه را چو حباب
با نفس به آسمان برسان
بدنبال خورشید پائیز
سرگردان شو
یا بدنبال یک همزبان
قلبت باز کن
بیا به اقیانوس اشعار
آنجا که ماهیان بالدار شناورند در هوا
در جستجوی رنگ نارنجی رنگین کمان
شرق را به دیدار غرب میبرد
هر کلمه جرقه جرقه میزند در خلاء
درآغوش هذیان پناهی بگیر
دل بیدین مست شاعر را
در جویبار رسوائی ببن
بوسه اش بر رخ سفید ماه
گل به گونه خورشید میافکند
اورنک
Oct 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!