ترانه های فراق ۲

ای وای دلم که رفته از دست دلم
هرکس که بدل نشست بشکست دلم

دیوانه دلم اگر کمی عاقل بود
افسار گسسته دل نمی بست دلم

******

ای وای دلم، وای دلم، وای دلم
دیوانه نشسته در قفس جای دلم

زیبائی دلبرم گنه کرد ولی
آخر همه را نوشت بر پای دلم

******

ای وای مرا کشت دلم کشت دلم
خنجر زده بر حیاتم از پشت دلم

عمریست که بازیچه خود کرده مرا
رقصانده مرا با سر انگشت دلم

******

یک عمر پی امر محال است دلم
با زلف نگار در قتال است دلم

صد ها دل چون منی به موئی بسته
بیچاره دلم چه خوش خیال است دلم

******

دردا که دلم همیشه تنگ است دلم
با غیر تو روز و شب به جنگ است دلم

با دشمن و دوست دائما در جنگ است
این دل نبود شیر و پلنگ است دلم

******

غیر از تو ندارم بجهان همنفسی
چون دل نرود بسوی هر خار و خسی

در دل شرری بود که می گوید فاش
یا جای تو اینجاست ویا هیچ کسی

******

از گرمی عشق تو دلم گردد چاک
از شعله آه من بسوزد افلاک

با اینهمه عشق اگر مرا خاک کنند
از آتش دل سبزه نروید بر خاک

******

دلدار بدام عشق انداخت مرا
از هر چه بجز عشق بری ساخت مرا

غیر از غم عشق او غم جانم بود
تا پاک شوم در آتش انداخت مرا

******

گفتم به دلت که با من از جنگ نگو
از عشق بجز به بربط و چنگ نگو

چشمت به کرشمه گفت ای عاشق زار
بشنو و حدیث عشق با سنگ نگو

******

دل گفت که عشق عقل مرا زایل کرد
بر کفر سر زلف بتی مایل کرد

از روز ازل نبود عقلی بسرش
دیوانه چرا تصوری باطل کرد؟

******

یک موی تو بر هزار جان می ارزد
گیسوی تو بر هردو جهان می ارزد

آبروی تو در پس صف مژگانت
بر صید دلم به صد کمان می ارزد

******

محمود سراجی م.س شاهد
قسمت سوم تا چند روز دیگر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!