شیرین کار

گفتی که: “جهان بی می و ساقی هیچ است”؛

“بی زمزمۀ ساز عراقی هیچ است”.

در پهنۀ باور تو ای شیرینکار

هستی همه مطربی و باقی هیچ است.

 

گفتی که: “قضا چو ما بسی کشت و درود”.

“غم خوردن بیهوده نمی دارد سود”.

گر سود نبودی غم عالم را هیچ,

این می زدگی و مطربی بهر چه بود؟

 

گفتی که: “چو رزق بیش و کم نتوان کرد,”

“دل را به کم و بیش دژم نتوان کرد”.

گر هیچ توان گفتن و کاری کردن,

این نکتۀ پوچ هم علم نتوان کرد.

 

بیست و نهم مهرماه 1391

اتاوا

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!