کوهنورد گوزو

تصور بفرمایید که کشوری با انواع و اقسام محصولات و منابع سرشار طبیعی که خریداران بسیار در جهان دارد و از آن مهمتر، شهروندانی که بدلیل هوش، ذکاوت، خلاقیت و کار آفرینی در جوامع آزاد بسیار موفق میباشند گیرتان افتاده.

پس از ۳۴ سال وحشیگری، سرشاخ شدن با همه و ندانم کاری “اقتصاد مال خر است” اوضاع را به آنجا رسانده اید که دیگر انکار فایده ندارد. چاره چیست؟

اگر از کارگزاران نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره هستید، پاسخ بسیار ساده است.

با بکارگیری تکنولوژی کفار یک انیمیشن در سطح بچه مدرسه ای ها از سخنان خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر درست میکنید که همه “مشکلات” را میگذارد پای بهای پیشرفت و صعود به قلۀ پیروزی.

آی زکی!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!