در کوچه باغ زندگانی

 

به دوران_ خوش و شاد_ جوانی
مرا دوشیزه ای ، ‌شد یار_ جانی

 

نگاه اش ، یک شهاب گرم و گیرا
لب ا ش ، همچون شراب_ ارغوانی

 

رخ ا ش ، زیبا و بی همتا به دنیا
تبسم ، شیوه ی او جا و د ا نی

 

تن ا ش ، گلبرگ صبح_ آ شنا یی
دل ا ش ، دریای صا ف_ مهر با نی

 

سخن هایش ، فصیح و نغز و شیوا
که روحانه و جا نا نه ، معا نی

 

صد ا یش ، یک نوای عاشقا نه
طنینی ، چون ند ا ی آ سما نی

 

و کارش ، یک جهان ا فسونگرانه
به عرش_ دلر با یی ، دلستا نی

 

و او یک چند، درهمسایگی بود
که تا آمد جد ا یی ، نا گها نی

 

جوانی ، کوچه باغ_ زندگانی ست
دریغا ، ای جوانی ، ای جوانی

 

دکتر منوچهر سعادت نوری

 

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

 

About this Blog

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!