خواست

بهار بیداری رنگهاست

تابستان رنگها را برابر کرد و پاییز آنها را آمیخت.

شاخه ها دعاوار

بسوی آسمان

می جنبند

با نسیم آرام

آنها آوازی آشنا می سرایند

که من و تو هم خوانده ایم

افسانه هایی از بیداری رنگ

سرودهایی از برابری و در هم آمیختگی

گوهر بی رنگی در زمستان خواب آلود

هم اکنون

جنگل را به رویاهای بهار رانده

می دانند که می آید بهار

می ماند تابستان

و می گذرد زمستان.  

———————-

اکتبر ۲۰۱۲

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!