رژیم ایران شیطانی است

بالاترین مقام دیپلماتیک کانادا، در اجلاس پارلمان های جهان، ایران را  به خاطر نقض حقوق بشر و عدم رواداری مذهبی مورد نکوهش قرار داد؛ اتفاقی که به واکنش خشمگینانه نمایندگان ایرانی حاضر در این اجلاس انجامید.به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان بیرد وزیر امورخارجه کانادا، دراین رابطه گفت: «بهایی‌ها و مسیحیان در ایران با خطر مرگ و شکنجه مواجه هستند و تمامی این بخاطر اعتقاد آنها به یک مذهب است.» وی ادامه داد: رژیم شیطانی ایران بزرگترین تهدید برای صلح جهانی و امنیت است…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!