عکس: ترس مقامات ایران از دست دادن با زنان

مقامات رسمی جمهوری اسلامی در ملاقات‌های دیپلماتیک از دست دادن با زنان
خودداری می‌‌کنند. این رفتار در برخی مواقع موجب به وجود آمدن شرایط
خنده‌داری می‌شود

http://www.dw.de/flashcms/shakinghand/fa/fa_shakin…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!