هنر آشپزی علی شریعتی + ویدیو

درست است که صنف روحانیون قدرت را در دست دارند و مسئول همۀ فجایع تحمیل شده در ۳۴ سال  حاکمیت نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، ولیکن بسیار بعید میباشد که آنان بدون وجود شارلاتان علی شریعتی و آش دهنسوز تئوری فاشیستی “امامت” او میتوانستند قدرت را قبضه کنند.

اگر مسخ کردن تعداد زیادی از  جوانان ناراضی ایران توسط شارلاتان علی شریعتی نمیبود که در به ثمر رساندن انقلاب و بعداً در کارگزاری برای صنف روحانیون خدمت کرده اند، امروز ایران و ایرانی گرفتار این حال و روز نبود.

به عبارت دیگر؛ شارلاتان علی شریعتی “جامعه شناس” همان نقشی را برای نظام نکبت ایرانی کُش و ایران ویران کُن بازی کرد که میشل عفلق “جامعه شناس”  برای حزب فاشیست بعث  که بعد از صدام حسین، این روزها دارد نفس های آخر در سوریۀ آل اسد را میکشد.

سئوال:

آیا زمان آن نرسیده که  شارلاتان علی شریعتی در همان ردیفی قرار داده شود که میشل عفلق قرار دارد؟ 

تبریک

 

 

پ.ن. بخش اول ویدیو در اینجا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!