عید قربان؛ قربانی کردن حقوق انسانها و حیوانات

حقوق انسان و حیوان را قربانی می کنند!
قربانی کردن حقوق انسان ها و حیوانات به شیوه ای قانونی!

قربانی کردن حیوانات در خیابان، در پیاده رو، در برابر دیدگان کودکان
بی گناه، در حالی که خون آن ها بر روی زمین جاری شده و درون جوی آب کنار
خیابان ریخته و پیاده رو و خیابان با خون و مدفوع و محتویات دستگاه گوارش
حیوان قربانی شده آلوده است، مناظری مربوط به هزاران سال پیش نیست. این ها
صحنه های زشتی است که در چنین روزهایی در بیشتر شهرها و روستاهای ایران
دیده می شود. به گواهی تاریخ، بسیاری از قوانین حقوق انسان ها و حیوانات
برای نخستین بار در جهان، در ایران و به دست ایرانیان نگاشته شد. اما
متاسفانه امروز به مناسبت های گوناگون شاهد زیر پاگذاشتن این حقوق اولیه به
شیوه هایی خشن و غیر انسانی هستیم که در یک بستر به ظاهر قانونی صورت می
گیرد.

در این زمان و در هیچ کجای دنیا پذیرفتنی نیست که به هر دل… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!