در قدیمی

این در قدیمی

عاشق صدای پای توست

چشم به راه نظری

قدمی مشامی

از پوست مرطوب توست

تنها رویایش

صدای مشت تو بر قلبش

تا طنین بشکند سکوت

تا برقصد با موج

تابپیچد با ناله روی پاشنه

باز شود به ابرهای شیری روشن

نور پرکند از آینه به آینه

برای نوازش تاریکی غار

و نقاب بر افکند از عاشقان ساکت

این در قدیمی

باز شود به این قلب خسته

اورنگ
Oct 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!