ترانه های فراق ۳

یار آمده ای درد دگر جای تو نیست
ای مرگ برو که جای یغمای تو نیست

امشب گل روی دوست مهمان من است
ای غصه برو، غصه فردای تو نیست

******

گویند که درد من فزون خواهد شد
در سینه دلم کاسه خون خواهد شد

یک ذره غمت لذت عالم دارد ….
افزون بشود ببین که چون خواهد شد

******

تا چشم من افتاد بر آن سرو درست
دیدم که در این چمن دگر چون تو نرست

پرسیدم از آن سرو خرامان، کای ماه
این نقش قیامت است یا قامت توست

******

ای دوست به قامتت قیامت کردی
آری چه قیامتی به قامت کردی

بنشین که صنوبران خوش قامت را
با جلو ه قامتت غلامت کردی

******

گفتم که ز قامتت دلم گشته کباب
گفتا که نبینی اش مگر عالم خواب

گفتم که بگو بخوابم آید باری
گفتا که تو عاشقی چرا داری خواب ؟؟

******

در محضر تو خواب حرام است مرا
دور از رخ تو خواب کدام است مرا

خوابم شده جن و چشم ما بسم الله
دیدی تو اگر بگو سلام است مرا

******

از تو همه عشق و ناز بادا ای دوست
وز ما غم جانگداز بادا ای دوست

مائیم و غم دراز و صد گونه نیاز
عمرت چو غمم دراز بادا ای دوست

******

ای دوست که با دلم به جنگ آمده ای
با روی گل و دل چوسنگ آمده ای

دیوانه نیم که از تو بردارم دل
با خون جگر مرا به چنگ آمده ای

******

امشب شب رویا و خیال است بیا
در خلوت دل به شادی و مست بیا

در دل ز خیال دوست آتش دارم
ای غصه اگر ترا جگر هست بیا

******

محمود سراجی م.س شاهد
قسمت چهارم ترانه های فراق تا چند روز دیگر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!