فرهنگ دورویی ایرانیان

” از آغاز تحریم ها تا به امروز هنوز فعال سیاسی ای، چه برانداز و چه اصلاح طلب، ندیدم که در دیدارهای خصوصی مخالف تحریم ها باشد، اگرچه همه در مقابل جمع که قرار می گیرند چیز دیگری می گویند. شهامت گویا از خصوصیات سیاست در کشور ما نیست.”

آنچه در بالا آمده بخشی از بلاگ احمد رأفت، روزنامه نگار چیره دست و با سابقۀ ایرانی-ایتالیایی است که از مسئولین تلویزیون جدید ماهواره ای “رها” نیز میباشد.

البته دورویی که رأفت روی آن انگشت گذاشته راز سر به مُهری و مختص به فعالان سیاسی هم نیست، در همه سطوح جامعه مشهود است.

سئوال:

آیا دروغ مصلحت آمیز، قربون صدقه شخص رفتن و پشت سرش صفحه گذاشتن، جانماز آب کشیدن و دیگر از ایندست فرهنگ دورویی در تداوم سیه روزی ایران و ایرانی نقش عمده ندارد؟

اگر آری؛ چاره چیست؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!