اختراع جدید در ایران

در پی اعلام ویار خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مبنی بر اسلامی کردن علوم انسانی؛ اساتید مشغول شدند و البته جوینده یابنده و این هم نتیجه، البته فعلاً:

واحدهای درسی اسلامی به رشته های علوم انسانی اضافه شد/ چهار رشته فعلا اسلامی شدند.

نام رشته واحد های اضافه شده

علوم اجتماعی علوم اجتماعی از دیدگاه قرآن و روایات

علوم سیاسی نقد نظریات با نگاه اسلامی و بومی

علوم اقتصاد ١۵ واحد اقتصاد اسلامی

روانشناسی روانشناسی از دیدگاه قرآن و روایات ”

بدینوسیله به از قرار ۳۰۰ مخترع علوم جدیده، دست مریزاد، خسته نباشید و خدا قوت عرض میشود.

مطمئناً در پی تجربه موفقیت آمیز اقتصاد توحیدی جناب پرزیدنت ابولحسن خان بنی صدر و فرمایش حکیمانۀ امام دوران طلایی که “اقتصاد مال خر است”؛ این ١۵ واحد اقتصاد اسلامی نور را علی نور خواهد کرد.

البته روانشناسی هم با بهره گیری از روایات بحارالانوار از شر چرندیات فروید، پیاژه، اسکینر،پاولوف، اریکسون، لوین و دیگران راحت میشود.

ارتقاء دیگر علوم هم به همچنین.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!