دزدی اسناد اداره ساواک

کامیونی پراز اسناد مهم و از اداره مرکزی ساواک توسط افرادی مشکوک بار کامیون زده و اسناد را در روز روشن جلوی چشم هزاران نفر از ساختمان ساواک خارج میکنند . در این اسناد پرونده خیلی از ملایانی که با ساواک همکاری میکردند بود و اعترافات انها و مدارک مهمی که بعد از انقلاب برای آنها مشکل درست میکرد .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!