شانزه لیزۀ اسلامی

در چند روز آینده پروژۀ تبدیل مسافت بین دو میدان ژاله (شهدا) و فوزیه (امام حسین) در تهران به پیاده راه به بهره برداردی میرسد.

قرار است پیاده راه هزار و دویست و پنجاه متری با “نمادهای عاشورایی” به نام “پیاده راه آئینی‌ـ مذهبی ۱۷ شهریور” که میدان فوزیه تبدیل به صحن مسجد میشود برای مراسم مذهبی مانند سینه زنی هیئت ها و دیگر از ایندست بکارگرفته شود.

اگر چه شهرداری لطف کرده و مقداری از مالیات امسال را بخشیده، شکایت مستمر سکنه و کسبه به این تغییر گوش شنوایی پیدا نکرد و معلوم نیست تکلیف کسادی کار و بار آنان چه خواهد شد.

بدینوسیله بهره برداری شانزه لیزۀ اسلامی دستپخت شخص حاج آقا قالبیباف شهردارد تهران را به امت مربوطه تهنیت گفته، باشد در فضای پیاده راه دل سیری با شدت و حدت زنجیر، سینه و تو سر خود بزنند و استخوان سبک کنند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!