بهاییان سمنان: تحریک نفرت مذهبی

موضوع: «بهاییان سمنان: تحریک نفرت مذهبی»٬ چهارشنبه٬ ۱۰ آبان٬ ۳۱ اکتبر.

مهمان ها: سیاوش خانجانی٬ مهندس کامپیوتر، برادر زاده جمال الدین خانجانی، از بستگان نوید، بهفر، و فواد خنجانی؛ منیر خانجانی٬ مددکار اجتماعی؛ عبدالمیثاق قدیریان٬ استاد روانپزشکی دانشگاه مک گیل کانادا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!