ایران و مستأجر کاخ سفید

کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا.

نازنینان ماشاءالله ضد تحریم و غالباً هوادار جوش خوردن “معامله بزرگ” بین آمریکا و حضرات حاکم بر ایران و ایرانی، در حال تشویق و ترغیب دیگران به حمایت از اوباما و برحذر کردن از نزدیک شدن به رامنی میباشند.

به قول امام دوران طلایی، چه بیتر.

به آنان که خود را به کوچه علی چپ نزده اند عرض میشود که نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب ” و غیره در پی مسلح شدن به سلاح هسته ای است، جهان آزاد و در صدر آن آمریکا زیر بار چنین فاجعه ای نخواهد رفت.

همین اوباما که بسیاری منجمله لابیگران و مشاطه گران به او دخیل بسته اند تا با نظام ایرانی کُش و ایران ویران کُن کنار بیاید، برای خدایگان نامه های خصوصی بیا رفیق بشیم میفرستاد، با نزدیک شدن حضرات به تصاحب بمب؛ تحریم هایی به مراتب شدیدتر از بیل کلینتون اعمال کرده و هر روز هم دارد حلقه را تنگتر میکند و کوچکترین نشانه ای هم نیست که در صورت پیروزی در انتخابات به یکباره خواب نما شده و تغییر مسیر دهد.

اگر تحریم جواب ندهد و ایرانیان حضرات را دَک نکنند، فرق نمیکند مستأجر کاخ سفید کیست، کار به جاهای باریک فاجعه بار خواهد کشید.

به عبارت دیگر؛ مشکل ذات نظام نکبت “اصلاح طلب” و غیره است، اوباما و رامنی بهانه.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!