میخواهم بدانم

رویای تو چیست

میان این شب نادانی

در خواب دربسته خرافات

میخواهم بدانم

حسود به کدام نور

برای کدام سراب

دلت فشرده میشود

میخواهم بدانم

 

عدالت چشم بسته لال شده

منطق روشن بین کور

و فریاد شعر خسته

چرا هر گوشه دروغ و حاشا مانده

میخواهم بدانم

 

آب زلال که دل کوه میشکافت

رفت به دره

بدنبال نوای گنجشکهای خانه

چرا به مرداب رسیده

میخواهم بدانم

 

قبل از مرگ

قبل از آخرین رویا

میخواهم بدانم

که عشق برای تو چیست

 

همبستگی سوته دلان

رنگین کمانی در دل تو نیست

بعد از سالها        قرنها

قبل از مرگ

قبل از آخرین رویا

میخواهم بدانم

بگو کی کجا چرا

این راه به رویا نرفت

قبل از مرگ

قبل از آخرین رویا

 

….. میخواهم بدانم

 

اورنگ

Nov
2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!