کاخ های پهلوی

معرفی کاخهای ساخته شده توسط خاندان پهلوی در نقاط مختلف ایران و جهان و آشنایی با چگونگی تامین منابع مالی این بناهای اشرافی، در سومین بخش از مستند «پشت دیوارهای بلند – بنیادی بر روی آب».

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!