زندان=زنده دان، خاطراتِ خانه زندگان (۱)

ذهن امثال من با پیچیدگی‌های جامعه ایران آشنایی نداشت. بیشتر ما به امتناع انصاف و واقع بینی دچار شده و خودمان را با یک مشت شعر و شعار فریفته بودیم. درست است که آزادیخواهان در تنگنا بودند و جامعه ایران ستم‌زده و وابسته بود امّا سیاهِ سیاه نبود.

از شما دعوت می‌کنم ویدیوی ضمیمه را ببینید.

***

همنشین بهار

hamneshine_bahar@yahoo. com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!