اخباروگزارشات کارگری11آبان ماه1391

اخباروگزارشات کارگری11آبان ماه1391

– تخفیف مدت محکومیت رضا شهابی – تداوم وضعیت نامناسب جسمی وی

– عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت لبن دوش غرب به بهانه بالا بودن هزینه حاملهای انرژی

– تجمع اعتراضی کارگران شرکت تارا در کامیاران

– چند چشمه از 2.5 میلیون شغل ایجاد شده – تظاهرات علیه بودجۀ ریاضتی دولت پرتغال

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!