موندم که به این جوان چه بگویم

یکی از کاربران…یا خوانندگان این تارنما بنام

BachehMirdamad

.متنی بمن در سایت یوتیوب نوشته اند

به این شرح

You probably don’t care, but even though I realized your
performances were somewhat amateurish, I used to listen to everything
you posted on Iranian.com.

But since your cruel utterances against the Pahlavi family who have
done so much for Iran & Iranians, I have lost all respect for you
and cannot bring myself to listen to your pieces any more.

Check the data on your viewings, sure I’m not the only one.

راستش من بخاطر ندارم که در این تارنما یا هر جای دیگری اهانتی به این خاندان شریف کرده باشم…

حالا هم چهار شاخ موندم که جواب فرزند میرممد را چه بدهم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!