مگس

منصوب به خیام است: “آمد شدن تو در جهان چیست بگو

آمد مگسی پدید و ناپیدا شد”

 

هرگز مگسی سخن چنین نغز نگفت.

یک واژه ز یک حکمت پرمغز نگفت.

ترسم قلم سحر سرای خیام

این نکتۀ خوشنمای پالغز نگفت.

 

خورشید خزان از افق خاور خاست

انوار نشاط جلوه اش بی کم و کاست

گفتم ز غم خزان و یاران؛ گفتا:

“با خنده غم زمانه می باید کاست”.

 

هر جزء وجود جایگاهی دارد

در حوزۀ هست پایگاهی دارد

در عالم نیکوی چه از شام و پگاه

از جانب دلبرم نگاهی دارد

 

سوم آبانماه 1391

اتاوا

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!