اخباروگزارشات کارگری13آبان ماه

 
– بیانیه اتحادیه آزاد کارگران
ایران در باره تداوم حبس کارگران زندانی، محکومیت پدرام نصراللهی و حقوق
خدشه ناپذیر کارگران برای عضویت در تشکلها و نهادهای مستقل کارگری
– اعتصاب 2روزه کارگران بندر مومباسا کنیابرای امضای قراردادهای دایم
– یورش پلیس ایتالیا به کارکنان معترض شرکت خدمات دهنده به آیکیا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!