سن بيوه‌گی در كشور به ۱۷ سال رسيد/ سن اعتياد به ۱۵سال رسيد

يک متخصص علوم رفتاری و آسيب‌شناسی اجتماعی از رسيدن سن بيوه‌گی به ۱۷ سال خبر داد.

مجيد ابهری در گفت و گو با خبرنگار ايلنا با اعلام اين مطلب، گفت: حدود
۲ميليون زن سرپرست خانوار داريم که سالی ۶۰ هزار نفر به آنها اضافه
مي‌شود. اين آسيب‌شناس اجتماعی با اشاره به اينکه کف سنی
اعتياد به ۱۵سال رسيده است، افزود: منحنی اعتياد بين ۱۷ تا۶۰ سال و مصرف
موا دروان گردان نيز بين ۱۷تا۲۹ سال است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!