فحاشی چارواداری به رضا پهلوی

نظام جنگ طلبِ ایرانی کُش و ایران ویران کُن میرود که فاجعۀ جنگ دیگری را بر همه تحمیل کند.

ایراندوستان و در صدر آنان رضا پهلوی که نقش هماهنگ کننده را ایفا میکند، در تلاشند تا با یک کاسه کردن توانایی های نیروهای متفرق مخالف نظام از طرق مسالمت آمیز رژیم را سرنگون و از بروز فاجعه جلوگیر کنند.

باید فعالیتهای آنان روی غلطک افتاده باشد که اینچنین مورد حمله قرار میگیرند:

تبریک

پ.ن. یکساعت و چهارده دقیقه و بیست و چهار ثانیه دهان دریدگی بیشتر از نوع چارواداری همان دو مرد و یک زن ایرانی  به ایراندوستان. در اینجا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!