فدرالیسم آمریکا: مدلی برای ایران؟

آیا فدرالیسم آمریکا می تواند مدلی برای ایران باشد؟

 

‫موضوع: «فدرالیسم آمریکا: مدلی برای ایران؟»٬ ۱۵ آبان٬ ۵ نوامبر.

مهمان ها: مسعود مصلی نژاد٬ حقوقدان؛ عبدالرضا كريمي، حزب دموكرات كردستان ايران، فعال سياسي.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!