به حمایت از زندانیان اعتصابی زندان اوین و زندان های ترکیه برخیزیم!

باید با حضور گسترده مردمی و
مبارزه پیگیر در جامعه، نه تنها باید تلاش کرد خواسته های زندانیان اعتصابی
تحقق یابد و اعتصاب آن ها پایان گیرد، بلکه باید آزادی بدون قید و شرط همه
زندانیان سیاسی را نیز به حکومت های ترکیه و ایران تحمیل کرد.
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!