گزارش انتخابات امریکا – تورنتو- گفت و گو با محمد باقر صمیمی

گفت و گو سعید سلطانپور با محمد باقر صمیمی روزنامه نگار مقیم تورنتو

در مورد انتخابات امریکا از منظر ایرانیان و نقش رسانه های فارسی زبان
لینک تصویری برنا مه تلویزیونی راه حل

Saeed Soltanpour

Iranian Canadian Free Lance Journalist

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!