احمدی نژاد: دموکراسی هرگز از لوله تفنگ حاصل نمی شود

 احمدی نژاد که ریاست دوره ای جنبش عدم تعهد را نیز برعهده دارد، صبح پنجشنبه به وقت محلی، طی سخنانی در پنجمین ˈاجلاس دموکراسی بالیˈ اظهار داشت: امروز دمکراسی به عنوان اخرین دستاورد بشر تنها شیوه شناخته شده ای است که می تواند راهی به سوی زمامداری صالح محسوب شود.

کم و یا نادیده انگاشتن نقش مردم از یک سو و انحراف در کارکرد حاکمیت از سوی دیگر موجب تبعات منفی گسترده ای شده است. دموکراسی در عمل به حاکمیت اقلیت تبدیل شده است و اکثریت مردم در تصمیمات اساسی جوامع نقش تعیین کننده ندارند و چنین وضعی را امروز می توان در اروپا و آمریکا مشاهده کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!