اشعاری به یاد ستار بهشتی

 

١ – شعری به یاد ستار بهشتی و خاطره جاودانه آزادی خواهی او

بترس آغای خامنه ای… بترس از زمانی که قلم ها به مسلسل ها تبدیل شوند
بترس از زمانی که محافظان پشت اتاق خواب تو فرار کرده یا مرده باشند
آه آغای خامنه ای تمام شب تمام شب کلاشینکف به خواب می دیدم
و اینکه پشت در اتاق خواب تو ایستاده ام و بوی مرگ و آتش در فضا پراکنده بود
بترس از ما که از مرگ هراسی نداریم و گرچه خشونت نمی طلبیم
اما تابان نجابتمان را قتل دوستانمان نشاید
بترس از زمانی که محاصره زندان ها را بشکنیم
و روسری های حجاب های اجباری از سر برگیریم
و به التیام زخم همرزمانمان گره زنیم  : شاعر ناشناس
http://www.azadegi.com/link/2012/11/08/271838

٢ – اسلام ، نام ِ دیگر ِ کُشتار است
پس از شنیدن خبر هولناک قتل یک جوان آزادیخواه و وطن پرست دیگر به نام ستار بهشتی در زیر شکنجهء حکومتگران دینی همراه با دریغ و انزجار این ابیات تقریر افتاد. تا کی می باید شاهد قتل جوانان برومند ایران بود؟
آیا استخوان پاره های خمینی هنوز هم خون می طلبند ؟ م.سحر

ایران به قهر و قتل گرفتار است
اسلام ، نام ِ دیگر ِ کُشتار است
مسجد شکنجه گاه و خدا خنجر
در چنگ قوم ِ قاتل ِ غدار است
روحانیت ، جنایت و بی رحمی ست
انسانیت به خاک وطن خوار است
داد و وِداد ، مذهبِ منسوخ است
ظلم و عناد ، مذهبِ مختار است
قرآن ، جوازِ پَستی و بدکاری
دین ، محنت و عداوت و آزار است
از اولیاست آنچه به گفتارند
وز اشیقاست آنچه به کردار است
نعلین ، زیب پای ستمکیشان
دستار ، تاج فرقِ ستمکار است
دزدند و رذل و جانی و بی آزرم
این واعظان که منبرشان دار است
پَستند و بی حفاظ و عداوت کیش
این مُفتیان که کُشتنشان کار است
روزی که خونِ خلق نریزد نیست
زینگونه روزِِ خلق شب ِ تار است
از آستینِ کوتهِ خون آلود
دستِ دراز ، حامی ِ دستار است
دین، پیشخوانِ دَکهّء قصابان
بر خوانِ گرگ ، عشرت کفتار است
زینسان به راه دوزخ بی برگشت
ذوق ِ بهشت ، قافله سالار است
گویی به نام ِ سدره و طوبا ، مرگ
بی وقفه خون تازه طلبکار است
چاووش انحطاط به راه اندر
بنشسته روی مرکبِ رَهوار است
«قانونِ حق ، پیاده کنان » بر خاک
باطل، عنان گسسته به پیکار است
خود را امام خوانَد و پیغمبر
بر خیل ِ جهل و کینه علمدار است
مجذوبِ تیغ لشکر بیداد است
معتادِ خونِ رستهء احرار است
زین گونه در کُنام عداوت ننگ
درجامهء ابوذر و عَمّار است
در مطبخِ ضیافتِ وحشت ، دیگ
بر استخوان پیر و جوان بار است
کشور، اسیرِ ظُلمت و نادانی ست
مردم به تیغ ظلم، نگونسار است
عرشِ خدا به روی زمین فرش است
کارِ خدا به عرشِ خدا زار است
محمد جلالی چیمه (م. سحر)
پاریس – ١٧ آبان ۱۳۹۱ – ٧ نوامبر ۲۰۱۲
http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=23920
 
٣ – به یاد شهید راه آزادی ستار بهشتی
http://www.youtube.com/watch?v=8VnC7wnc3vw

 

تصاویر

ستار بهشتی
http://www.bbc.co.uk/worldservice/ic/640×360/worldservice/assets/images/2012/11/08/121108194842_beheshti_640x360_bbc_nocredit.jpg

دژخیمان رژیم پیکر ستار بهشتی را تحویل ندادند
http://www.iranpressnews.com/source/images/01/sattar-beheshti.jpg

نظر شما چیست؟‌

xxxxxxxxxxxxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!