ترانه های فراق ٥

مهمان خیال ماست دلدار امشب
بر چشم حسود میرود خار امشب

من هستم و یار و فرصت شرح فراق
یارب در صبح بسته میدار امشب

******

رازیست غم عشق که بایست نهفت
این راز به اغیار نمی باید گفت

کوشش کردم که محرم راز شوم
اشک آمد و هر چه در دلم بود بگفت

******

من نیستم آنکه در غم جان باشم
یا ازغم و درد تو گریزان باشم

تا درد تو با من است شرمم با دا
کز کل جهان بفکر درمان باشم

******

عشاق زمانه را اجل تک تک برد
از خاک گرفت و باز بر خاک سپرد

بازآ و دمی ز حال ما جویا شو
زان پیش که گویند که بیمار تو مرد

******

طی شد همه عمر ما در این قیل و مقال
کاین وصلت ممکن است یا امر محال

از بهر خدا رهاکن این صورت حال
باز آ که در این میانه تنگ است مجال

******
خون می چکد از دو دیده از بیخوابی
یارب چکنم نمانده دیگر تابی؟

دانی که چرا پریده خواب از چشمم؟
از برکه خون خوف کند مرغابی

******

ای روی تو و بوی تو و موی تو ناز
وی بر همه ناز تو مرا روی نیاز

تو بخت منی؟ که از برم بگریزی؟
یا خواب منی؟ به چشم من نایی باز؟

******

هر چند که ما غرق گناهیم ای دوست
دل منتظر و دیده براهیم ای دوست

دنیا همه بر رقیب ما ارزانی
ما از تو بجز تو را نخواهیم ای دوست

******

عشقی دارم که جمله جانان همه اوست
دردی دارم که جمله درمان همه اوست

ای بیخبران چه جای این و آن است؟
از جمله جهان هم این و هم آن همه اوست

******

یک غنچه نهاده بر جبین کاین لب ماست
گیسوی خود افشانده به رخ کین شب ماست

… یک همچو لبی همچو شبی واویلا
گویی ز تعب نوبت لرز و تب ماست

******

صد بار شنیده ای و میگویم باز
بر روی تو و موی تو ام هست نیاز

روی تو بود به زندگی خلد برین
موی تو بود برای من عمر دراز

******

از لعل لبت شهد و شکر می ریزد
حرف دهنت شکر تر می ریزد

دشنام تو شیرین مضا عف باشد
زیرا زمیا ن دو شکر می ریزد

******

بگشای لبت کز دهنت گل ریزد
باز آ ملکا که دیو و دد بگریزد

از خود بدر آب و او بشو بی من و ما
تا ما و من از میان ما برخیزد

******

بر قامت تو نظاره ای بس باشد
ما را دل پاره پاره ای بس باشد

قداره برای کشتنم لازم نیست
آبروی تو با اشاره ای بس باشد

******

عشق تو چنان نشسته در گوهر من
گویی که شررنشسته سرتاسر من

از آتش خشم خود نترسان ما را
آتش چه کند دگر به خاکستر من

******

من لایق عشق تو نیم میدانم
بازنده این زندگیم میدانم

صد عیب دگر اگر نهی حق داری
من عاشقم ارنه هر کیم میدانم

******

ای شان عسل غلام لبهای ترت
وای آب حیات چشمه مختصرت

من داعیه وصل ترا چون بکنم؟
صد ها چو منی نشسته در پشت درت

******

محمود سراجی م.س شاهد
ترانه های فراق ٦ تا چند روز دیگر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!