در دفاع از زندانیان سیاسی!

 مردم آزاده و مبارز در خارج از زندانها میتوانند با همبستگی و اعتراض و
مبارزه در عرصه­های مختلف رژیم را وادارند تا حقوق زندانیان سیاسی در
زندانهایش را رعایت کند. این مبارزات میتواند دست قوه قضائیه، جلادان و
زندانبانان را از  شکنجه، تحقیر و هرگونه پایمال کردن حقوق زندانیان و
بویژه زندانیان سیاسی کوتاه نماید. تمام زندانیان سیاسی، باید به قدرت
مبارزاتی مردم آزاد شوند. تحقق این امر میتواند سقوط حاکمیت اسلامی تسریع
کند. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!