در همبستگی با طبقه کارگر، دراعتراضات 14 نوامبر وسیعا شرکت کنیم!

حضور در این آکسیونها نه تنها فرصت دیگری برای افشای سیاستهای ضد کارگری
جمهوری اسلامی و طرحهای ریاضت اقتصادی، از جمله اجرای طرح حذف سوبسیدها که
یکی از آنهاست، بلکه تلاش دیگری است برای جلب حمایت افکارعمومی و تشکلهای
کارگری در این کشورها از مبارزات جاری کارگران در ایران. جا دارد فعالین
حزب کمونیست ایران در همه کشورهای اروپائی وسیعا” در آکسیونهای روز 14
نوامبر حضور فعال داشته باشند.

زنده بابد همبستگی بین المللی کارگران

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!