۲۵ نسرین

بارها دربارۀ زندانی سیاسی، بانو نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که به جرم دفاع از موکلین خود از دو سال پیش در اسارتگاه اوین اسیر است مطالبی تقدیم شده؛ آخرین در اینجا.

امروز ۲۵ روز است که در اعتراض به قانون شکنی های حضرات، بانو نسرین ستوده با عزمی راسخ و جثه ای ضعیف در اعتصاب غذا هستند.

کارگزاران نظام نکبت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، و در رأس همۀ آنان، خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر، بدانند که مسئول مستقیم حفظ سلامتی و جان تک تک اسرای ایرانی هستند.

فردایی هست، دیوان کیفری بین المللی لاهه ای و روز مکافاتی.

این خط این هم نشان.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!