زیر و زبر

اکناف جهان را ز ازل کاویدند

“زیر و زبر دو گاو را خر دیدند”

معلوم نشد چگونه انبوه خران

از ذره و کهکشان فراتر دیدند

 

آنان که جهان فسانه پنداشته اند

گویا عَلَم حقیقت افراشته اند

چون گفتۀ خود حقیقت انگاشته اند

بس تخم حقیقت اینچنین کاشته اند

 

تشکیک نموده اند در حق یقین

در بنیۀ دانش و ره مذهب و دین

این نکته که گفته اند “صدایی آید”

از جنس گمان است؛ نه از روی یقین

 

بیست و یکم آبانماه 1391

اتاوا

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!