نیمکت

نیمکت پناه خستگی

در عمق تنهائی شب

امیدی برای بوسه تبدارخورشید

که نمیرسد روی این لب

شهر میخروشد

از تلاطم وجدانش

خواب و رویا

روی این نیمکت

میبرند از یاد احساس

خود خواهی

جدائی هراس

خواب و رویا

روی این نیمکت

دگرندارند حوصله

برای یک حرف یک غم

یک التماس

چرا نمیبرند این بار

از تاریکی قلبم

روی این نیمکت

چشم بر نمیدارم

از گذر سبکباران

هر اشاره هر ترنم

تماسی مبهم با گناه

یا خلسه ای زیبا پندارم

برای پیرایش جان

برای نابودی نفس

تا تولدی دیگر

اورنگ
Nov 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!