بحران لیبرالیسم

در اروپا گرایشی ضد دمکراتیک با رنگ و لعاب ناسیونالیسم در
حال شکل‌گیری است که فرانسه را هم بی‌نصیب نگذاشته است. این گرایش از موضع
سهل‌انگارانه کشورهای دمکراتیک در قبال  مهاجران خارجی انتقاد می‌کند،
بازگشت به ارزش‌های حقیقی و سنتی را می‌طلبد و بر مرزکشی بین زن و مرد،
دولت‌ها و طبقات اجتماعی پای می‌فشارد.

 سخنگویان این گرایش‌، با حرارتی یکسان به تقبیح قدرت پول،
بانک‌ها و سرمایه‌داری مشغولند. البته این بد و بیراه‌ها زیاد متوجه 
بی‌عدالتی‌ها نمی‌شود که نتیجه طبیعی انباشت سرمایه است، بلکه به‌طور خاص و
مشخص به سرمایه‌داری مالی حمله می‌کند که عامل گریز سرمایه تولیدی، بیکاری
کارگران و محو هویت ملی و سنت‌هاست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!