خواهر ستار: نذاشتن شلوارشو بکشه بالا

سنگ نبشته آرامگاه زنده یاد میرزاده عشقی که بدست مأمورین رژیم بقتل رسید این دو بیت از سرمد کاشانی است:

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

روبه ‌صفتان زشت‌خو را نکشند

گر عاشق صادقی، زکشتن مهراس

مردار بود هر‌آنکه او را نکشند

_______________________

زنده یاد ستار بهشتی چند روز پیش بدست مأمورین رژیم کنونی به طرز فجیعی بقتل رسید.

ستار در این ویدیو از حال و روز ایرانیان میگوید.

ضجه های خواهر و مادر ستار بیانگر آنست که هنوز در ایران نکویان را میکشند.

ستار را از یاد نبرید!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!